Προετοιμασία γιὰ ἀνάκαμψη

Ἡ ἀνάκαμψη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας θεωρεῖται δεδομένη, στὶς Βρυξέλλες καὶ στὴν Ἀθήνα, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ προσαρμογὴ τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς γιὰ τὴν ταχύτερη καὶ ἀποτελεσματικώτερη διάχυσή της στὸ σύνολο τῆς χώρας• οἱ τουριστικὲς περιοχὲς ζοῦν πλέον τὴν μαζικὴ εἰσροὴ τῶν τουριστῶν, ἐνῶ ὡς ἀπόνερα φθάνουν στὶς μεγάλες πόλεις οἱ ἐπιπτώσεις τους, μὲ τὴν ζήτηση τῶν σχετικῶν προϊόντων• τὰ μεγάλα ἔργα ἔχουν ἀρχίσει καὶ οἱ τοπικὲς ἀγορὲς αἰσθάνονται τὴν ἀντανάκλαση τῶν ἐργασιῶν τους• στὸ Χρηματιστήριο ὁλοκληρώνεται ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν, ἐνῶ οἱ διακυμάνσεις του, λόγῳ τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων, ὑπογραμμίζουν τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ξένων. Ἡ ἄντληση τῶν ἑπτάμισυ δις εὐρὼ τῶν δύο δόσεων συνοδεύθηκε ἀπ’ τὴν κατακόρυφη πτώση τῶν ἐπιτοκίων στὶς 766 μονάδες στὰ ἑλληνικὰ ὁμόλογα, ἤτοι σὲ ἀνεκτὸ ἐπίπεδο προσφυγῆς στὶς ἀγορές, ὅταν πρὸ ἑξαμήνου ἦταν τετραπλάσιο. Ἡ ἀξιοπιστία τῆς χώρας στὸ ἐξωτερικὸ ἀξιολογεῖται στὴν πολὺμορφη εἰσροὴ ξένων ἐπενδύσεων.