Ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορὰ

Ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς στὴν Εὐρωζώνη προωθεῖται μέσα στὸ χρόνο, καθὼς θεωρεῖται ὡς ἀπαραίτητο μέτρο γιὰ τὴν ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς• ἤδη ἡ Αὐστρία δέχθηκε τελικὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν τραπεζικῶν λογαριασμῶν καὶ γιὰ τοὺς ἡμεδαπούς, ὁπότε δὲν ὑπάρχει ἐμπόδιο στὴν ἠπειρωτικὴ Εὐρώπη γιὰ τὴν θέσπισή της. Ὁπωσδήποτε ὑπάρχει τὸ πρόβλημα τῆς Βρεταννίας, ἡ ὁποία δὲν ἐμφανίζεται πολὺ πρόθυμη, γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ Σίτυ καὶ τῶν φορολογικῶν της παραδείσων, ἂν καὶ συμφώνησε τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα, κατὰ τὴν συνάντηση τῶν Ἑπτὰ μεγάλων• γιὰ τὶς Βρυξέλλες ὅμως αὐτὸ θεωρεῖται δευτερεῦον θέμα, διότι ἐπείγει ἡ θωράκιση τῆς Εὐρωζώνης ἀπέναντι στὰ κερδοσκοπικὰ κεφάλαια. Ἡ μείωση τῶν ἐπιτοκίων, ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν Ἑλλάδα στὶς 766 μονάδες ἀπέναντι στὶς 3000 πρὸ ἑξαμήνου καὶ στὶς ἰσχυρὲς οἰκονομίες σὲ ἀρνητικὸ ἐπίπεδο, εἶναι τὰ εὐοίωνα μηνύματα• οἱ ἐπενδυτὲς ἀναγνωρίζουν τὸν δυναμισμὸ τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας στὸ σύνολο.