Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Οἱ ἀγορὲς κινήθηκαν πτωτικὰ παγκοσμίως, λόγῳ τῶν κυοφορουμένων πολιτικῶν ἐξελίξεων στὴ Γαλλία, ἐν ὄψει ἀνασχηματισμοῦ καὶ τῆς διατηρήσεως τῆς βιομηχανικῆς ἀναπτύξεως στὰ ἴδια ἐπίπεδα στὴν Κίνα• τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρῶς στὰ 1,2965 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 1131,7530 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1436,75, καὶ ὑποχώρησε τὸ πετρέλαιο, 102,20. Οἱ ἐπενδυτὲς τηροῦν στάση ἀναμονῆς γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς, ἀλλὰ δὲν αἴρουν τὴν ἐμπιστοσύνη τους ἀπ’ τὴν Γαλλία, καθὼς ὁ βραχυπρόθεσμος δανεισμός της γίνεται μὲ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια• στὴν Ἀσία ἡ διοχέτευση ρευστότητος στὴν ἰαπωνικὴ οἰκονομία δὲν θεωρεῖται ἱκανὴ συντηρῆσαι τὴν ἐπανεκκίνησή της, ἐνῶ ἡ διολίσθηση τοῦ γιὲν προκαλεῖ τὶς διαμαρτυρίες τῆς Οὐάσιγκτον, διότι ὁδηγεῖ στὴν ἐπιδείνωση τοῦ ἐμπορικοῦ της ἐλλείμματος. Ἡ περίοδος χαρακτηρίζεται ὡς μεταβατική, καθὼς ἀναμένονται οἱ ἀποφάσεις γιὰ τὴν ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη, ὅταν ἀκόμη καὶ στὰ ἑλληνικὰ ὁμόλογα ὑποχωροῦν αἰσθητὰ τὰ ἐπιτόκια.