Ἐκτίναξη ἐκπομπῶν ρύπων

Ἡ ἔκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Ἡνωμενων Ἐθνῶν γιὰ τὸ Κλίμα εἶναι ἐφιαλτικὴ γιὰ τὸ περιβάλλον καὶ τὴν ἐπιβίωσή μας στὴν γῆ• οἱ ἐκπομπὲς διοξειδίου τοῦ ἄνθρακος ἀνέρχονται σὲ 400 μονάδες, τὸ ὑψηλότερο ποσοστὸ ἀπ’ τὴν πλειστόκαινο περίοδο, ἀπὸ δεκαπέντε ἑκατομμυρίων ἐτῶν. Ἡ ἔκθεση ἐπισημαίνει ὅτι ὁ στόχος τοῦ περιορισμοῦ τῆς αὐξησεως τῆς μέσης θερμοκρασίας στὸν πλανήτη κατὰ δύο βαθμοὺς Κελσίου στὸ τέλος τοῦ αἰῶνος δὲν εἶναι ἐφικτὸς πλέον, ἐνῶ προβλέπει αὔξηση ἀπὸ διόμισυ ἕως πέντε βαθμούς• ἡ κύρια αἰτία εἶναι ἡ ἄρνηση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν καὶ Ἰαπωνίας, Καναδᾶ, Αὐστραλίας, γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν μέτρων περιορισμοῦ τῶν ρύπων καὶ τὴν ἀνανέωση τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Κυότο. Ἡ ἔκθεση κρούει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου, ἀλλὰ ματαίως μᾶλλον. Ἀπειλούμαστε μὲ ἐξαφάνιση.