Σταθεροποιητικὲς ἀγορὲς

Οἱ ἀγορὲς κινήθηκαν σταθεροποιητικὰ παγκοσμίως, ἐν ὄψει τῶν ἐπιφυλάξεων στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ἀμερική• τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,2864 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 132,1590 γιέν, ἐνῶ ὁ χρυσὸς ἔπεσε στὰ 1412,75 καὶ τὸ πετρέλαιο παρέμεινε σταθερό, 102,20. Ἡ ἀνακοίνωση τῆς ὑφέσεως στὴ Γαλλία, στὸ 0,2% τὸ πρῶτο τρίμηνο καὶ τῆς παραμονῆς ὁριακὰ τῆς ἀνάπτυξης τῆς Γερμανίας προκαλεῖ ἐπιφυλάξεις στοὺς ἐπενδυτές, ὡς πρὸς τὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας, ἐνῶ καὶ στὴν Ἀμερικὴ καθυστερεῖ ἡ συμφωνία, μεταξὺ προέδρου καὶ Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, γιὰ τὴν φορολογικὴ πολιτική• ἡ ἀποφασιστικότης τῆς Εὐρωζώνης γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς ἐνισχύει τὶς ἀντιδράσεις τῶν ἀγγλοσαξωνικῶν τραπεζῶν, διότι φοβοῦνται ὅτι χάνουν τὴν ἐλευθερία τῶν κινήσεών τους. Πάντως τὰ ἐγκώμιά τους γιὰ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία ἔχουν ἀντίκτυπο στὴν εἰσροὴ κεφαλαίων στὴν χώρα μας, ἀλλὰ θεωροῦνται μᾶλλον ἔκφραση συγνώμης γιὰ τὴν διαπόμπευσή μας τὴν τελευταία τετραετία.