Γερμανία, τραπεζικὴ ἕνωση καὶ ἀνάκαμψη

Τὴν ἔμφαση στὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας δίδει πλέον ἡ Γερμανία, μὲ τὶς μεταρρυθμίσεις στὴ Γαλλία, τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς καὶ τὴν χαλάρωση τῶν πιστωτικῶν μέτρων• ἡ Ἄγκελα Μέρκελ ἔδωσε τὸν τόνο γιὰ τὰ τραπεζικά, ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ γιὰ τὴν γαλλικὴ πολιτικὴ καὶ ὁ Βόλφαγκανγκ Σώυμπλε, γιὰ τὴν μείωση του ΦΠΑ στὴν ἑστίαση στὴν Ἑλλάδα. Δὲν ἔγιναν τυχαῖα οἱ δηλώσεις αὐτές, διότι ἀφοροῦν τὰ τρία κρίσιμα μέτωπα τῆς Εὐρωζώνης• τὴν ἀντιμετώπιση τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων, τὸν γαλλογερμανικὸ ἄξονα καὶ τὶς ὑπερχρεωμένες χῶρες. Ὁ σχεδιασμὸς προχωρεῖ ἱκανοποιητικά, ἐπειδὴ ἀποτελοῦν τὰ κύρια προβλήματα τῆς Εὐρώπης τὴν τελευταία τριετία, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀφορμὴ γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τῶν θεσμῶν της. «Οὐδὲν κακὸν ἀμιγὲς καλοῦ», ἔλεγαν οἱ πρόγονοί μας.