Ἐν οἴκῳ τινὶ κεκρυμμένους

Ἡ Θήβη εἶχε ὀργανώσει προσεκτικὰ τὴν δολοφονία τοῦ Ἀλεξάνδρου, διότι μπροστὰ ἀπ’ τὸν ὑπονοδωμάτιό του εἶχε δεμένον ἕναν φοβερὸ σκύλο• οἱ νυκτοφύλακες ἦταν σὲ ἄλλα κτίρια. «Καθ’ ὃν οὗν ἔμελλε καιρὸν ἐπιχειρεῖν ἡ Θήβη»• ὅταν λοιπὸν ἀποφάσισε νὰ δράσει ἡ Θήβη. «Τοὺς μὲν ἀδελφοὺς ἀφ’ ἡμέρας εἶχε πλησίον ἐν οἴκῳ τινὶ κεκρυμμένους»• τοὺς μὲν ἀδελφούς της τοὺς εἶχε κρυμμένους σὲ κάποιο σπίτι. «Εἰσελθοῦσα δέ, ὥσπερ εἰώθει, μόνη πρὸς τὸν Ἀλέξανδρον ἤδη καθεύδοντα καὶ μετὰ μικρὸν πάλι προσελθοῦσα»• κάποια στιγμὴ μπῆκε, ὅπως τὸ συνήθιζε, μόνη της στὸ δωμάτιο τοῦ Ἀλεξάνδρου ποὺ εἶχε ἀποκοιμηθεῖ ἤδη καὶ ὕστερα ἀπὸ λίγο πάλι βγῆκε. «Τῷ μὲν οἰκέτῃ προσέταξεν ἀπάγειν ἔξω τὸν κύνα»• τὸν μὲν ὑπηρέτη διέταξε νὰ πάρει ἔξω τὸν σκύλο. «Βούλεσθαι γὰρ ἀναπαύεσθαι μεθ’ ἡσυχίας ἐκεῖνον»• διότι ἤθελε νὰ ἀναπαυθεῖ μὲ ἡσηχία ὁ Ἀλέξανδρος. Τολμηρὴ γυναῖκα, τὰ εἶχε σκεφθεῖ ὅλα.