Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μετὰ τὴν ἐπιβεβαίωση γιὰ στασιμότητα στὴν Εὐρωζώνη, ἐνῶ διαφαίνεται ἀνάκαμψη στὴν Ἰαπωνία• τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερό, 1,2871 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε, 131,9445 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1377,75, ἀλλὰ αὐξήθηκε τὸ πετρέλαιο, 103,43. Στὴν Εὐρωζώνη ὁ τιμάριθμος διαμορφώθηκε τὸν Ἀπρίλιο στὸ 1,2%, μὲ χαμηλότερο στὴν Ἑλλάδα, μεῖον 0,6% καὶ 0,8% στὴ Γερμανία, ὁπότε θεωρεῖται κατάλληλη ἡ στιγμὴ γιὰ ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς• ἤδη τὸ Βερολίνο ἐγκρίνει πλέον τὴν χαλάρωση τῶν πιστωτικῶν μέτρων, ἐνῶ δέχεται καὶ τὴν μείωση τοῦ ΦΠΑ στὴν ἑστίαση στὴν Ἑλλάδα. Πάντως στὶς ἀγορὲς τηρεῖται ἐπιφυλακτικὴ στάση, ἐν ὄψει τῆς ἀνακοινώσεως τῶν μέτρων στὴ Γαλλία• στὴν Εὐρώπη, ἡ Airbus ἐξασφάλισε παραγγελία 25 ἀροσκαφῶν της, Α320, ἀπ’ τὴν Kuwait Airways, τριῶν δις δολλαρίων. Ἀντιθέτως ἡ General Electric ἐντόπισε βλάβη στὰ ἠλεκτρονικὰ 70 Boeing777 καὶ ζήτησε τὴν ἀνάκλησή τους γιὰ τὴν ἀντικατάσταση τοῦ ἐξαρτήματος.