Ἀντίκτυπος στὴν οἰκονομία

Ὁ ἀντίκτυπος στὴν ἀγορὰ τῶν συμφωνιῶν μὲ τὴν Κίνα εἶναι εὐνοϊκός, ἐνῶ ἀναμένονται καὶ οἱ πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις των• ὅλες σχεδὸν αὐτὲς οἱ ἐπιχειρήσεις ἀποκτοῦν ἄλλη δυναμική, ἀλλὰ καὶ ἕλκουν καὶ τὶς ὑπόλοιπες, μὲ ἄμεσο τὸ ἀντίκρυσμά τους στὸ Χρηματιστήριο, καθὼς ὁλοκληρώνεται ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν. Τὰ καλὰ σχόλια τοῦ εὐρωπαϊκοῦ τύπου ἐνισχύουν τὶς προοπτικὲς γιὰ ταχύτερη ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, μᾶλλον νωρίτερα ἀπὸ ὅ,τι προβλεπόταν• οἱ ἐκθέσεις μάλιστα τῆς Ἐπιτροπῆς τὸ ἐπβεβαιώουν, ἐνῶ ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας μετράει περισσότερο στὶς οἰκονομικὲς σχέσεις. Στὸ ἐσωτερικό, οἱ ἐπικρίσεις τῆς ἀντιπολιτεύσεως ὄχι μόνο πέφτουν στὸ κενό, ἀλλὰ καὶ προκαλοῦν τὴν εἰρωνεία τῶν ἀνθρώπων τῆς ἀγορᾶς• ὅταν τὰ κόμματα αὐτὰ ταυτίζονται μὲ τὶς συντεχνίες καὶ τὰ τρωκτικὰ τοῦ δημοσίου χρήματος χάνουν καὶ τοὺς παλιοὺς ὀπαδούς τους, ἀφοῦ καὶ αὐτοὶ ἔχουν ὑποστεῖ τὴν ἐξαθλίωση τῆς τριετίας, διότι οἱ περισσότεροι εἶχαν ψηφίσει τὸν σοσιαλισμό.