Βαθιὲς πολιτιστικὲς ρίζες

Τὶς βαθιὲς πολιτιστικὲς ρίζες τῶν δύο λαῶν πρόβαλαν στὶς προσφωνήσεις τους ὁ Ξὶ Τζίπνγκ καὶ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, κατὰ τὴν συνάντησή τους προχθὲς στὸ Πεκῖνο• οἱ Κινέζοι θεωροῦν τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμὸ ὡς τὸν δεύτερο μεγάλο στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος μαζὶ μὲ τὸν δικό τους καὶ γι’ αὐτὸ τρέφουν ἰδιαίτερη ἀδυναμία πρὸς τὴν χώρα μας. Ἀναγνωρίζουν ὅτι ἡ ἐποχή μας εἶναι μεταβατική, ἀπ’ τὴν βιομηχανικὴ σὲ ἄλλη μορφὴ ὀργανώσεως τῆς κοινωνίας καὶ τῆς οἰκονομίας• στὶς ἀναζητήσεις τους αὐτὲς ἀνατρέχουν στὸν δικό τους καὶ στὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό, στὸν Κομφούκιο καὶ στὸν Σωκράτη, διότι θεωροῦν ἀνεπαρκεῖς τὶς κοσμοθεωρίες τῶν τελευταίων αἰώνων. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση τοὺς ὁδηγεῖ περισσότερο στὶς διερευνήσεις τους.