Πεπραγμένα τῆς τετραετίας

Τὰ πεπραγμένα τῆς τετραετίας ἀποκαλύπτονται πλέον ἀπ’ τοὺς ἐρευνητές• τὸ Ἰνστιτοῦτο Bruegel τῶν Βρυξελλῶν δημοσίευσε τὴν ἔκθεσή του γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ Μνημονίου στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀναφέρει, ὅτι ὅλα εἶχαν προετοιμασθεῖ ἀπ’ τὴν σοσιαλιστική μας κυβέρνηση, ἡ χάλκευση τοῦ δημοσιονομικοῦ ἐλλείμματος, οἱ συνεννοήσεις μὲ τὸ Δειθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο καὶ τοὺς κερδοσκόπους, τὰ ψέμματα πρὸς τοὺς ἑταίρους. Ἐπίσης Γερμανὸς ἐρευνητὴς κυκλοφόρησε βιβλίο γιὰ τὸ πῶς μεθοδεύθηκαν αὐτὰ καὶ ἐγκλωβίστηκαν ἀκόμη καὶ οἱ τόσο προσεκτικοὶ Γερμανοί• ἔχουν ἐνδιαφέρον τὰ στοιχεῖα αὐτά, διότι προστίθενται στὶς ἔρευνες γιὰ τὴν λίστα Λαγκὰρντ καὶ τὰ σκάνδαλα. Οἱ ἀναγνῶστες «Τοῦ Ἐμμελοῦς» ἔχουν τὸ πλεονέκτημα ὅτι εἶχαν ἐνημερωθεῖ γιὰ ὅλα ἀπ’ τὸν Νοέμβριο τοῦ 2009.