Τῶν νεανίσκων ἀναβαινόντων

Ἡ Θήβη εἶχε προετοιμάσει καταλλήλως τὸ σχέδιό της γιὰ τὴν δολοφονία τοῦ τυράννου τῶν Φερῶν Ἀλεξάνδρου• εἶχε κρύψει τοὺς ἀδελφούς της σὲ ἕνα μικρὸ δωμάτιο κι εἶχε διώξει τοὺς ὑπηρέτες, ἐνῶ ὁ σύζυγός της κοιμόταν βαθειὰ στὸ ὑπερῷο. «Αὐτὴ δὲ τὴν κλίμακα φοβουμένη μὴ κτύπον παράσχῃ τῶν νεανίσκων ἀναβαινόντων ἐρίοις κατεστόρεσεν»• αὐτὴ δέ, ἐπειδὴ φοβήθηκε μὴν κάνουν θόρυβο οἱ νεαροὶ κατὰ τὴν ἄνοδό τους, ἔστρωσε τὴν σκάλα μὲ μαλλιά. «Εἶτα οὕτως ἀναγαγοῦσα τοὺς ἀδελφοὺς ξιφήρεις καὶ στήσασα πρὸ τῶν θυρῶν εἰσῆλθεν αὐτή»• ἔπειτα, ἀφοῦ ἀνέβασε τοὺς ἀδελφούς της μὲ τὰ ξίφη στὰ χέρια στὴν πόρτα τοῦ δωματίου, μπῆκε αὐτή. «Καὶ καθελοῦσα τὸ ξίφος ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς κρεμάμενον»• καὶ ἀφοῦ ἀφαίρεσε τὸ ξίφος ποὺ κρεμόταν πάνω ἀπ’ τὸ κεφάλι του. «Σημεῖον εἶναι τοῦ κατέχεσθαι τὸν ἄνδρα καὶ καθεύδειν»• τὸ ἔδειξε στοὺς ἀδελφούς της ὡς σῆμα ὅτι κοιμᾶται αὐτός.