Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις ἐν ὄψει τοῦ Εὐρωσυμβουλίου τῆς Πέμπτης καὶ τῶν ἀποφάσεων γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας• ὅλα κινήθηκαν στὰ ἴδια ἐπίπεδα, εὐρώ, 1,2865 δολλάρια καὶ 131,9000 γιέν, χρυσός, 1353,76, καὶ πετρέλαιο, 104,04. Οἱ ἐπενδυτὲς σὲ κατάσταση ἀναμονῆς, διότι ἐλπίζουν ὅτι ἡ ἀνάκαμψη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας θὰ μεταφερθεῖ καὶ στὶς ἄλλες νότιες, τουλάχιστον, χῶρες τῆς Εὐρωζώνης, ἐνῶ πρβλέπεται ὅτι ἡ Γαλλία θὰ πετύχει τὴν ἔγκριση ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπή, γιὰ τὴν χορήγηση πιστώσεων στὴν ἀγορά της• φαίνεται, ὅτι ἔχουν ἀρθεῖ οἱ ἀντιρρήσεις τῆς Γερμανίας, διότι τὸ Βερολίνο πιστεύει ὅτι ἔχουν ἀντιμετωπισθεῖ τὰ δύοσκολα προβλήματα, σχετικὰ μὲ τὶς ὑπερχρεωμένες οἰκονομίες. Ἡ ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς στὴν Ἰαπωνία ἔχει ἀποτέλεσμα στὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας της, ἀλλὰ παραμένει τὸ ὀξύτατο πρόβλημα τῆς ὑπερχρεώσεώς της• στὴν Ἀμερική, οἱ δραστικὲς περικοπὲς τῶν δημοσίων δαπανῶν μείωσαν τὸ ἔλλειμμα, ἀλλὰ παραμένει ἡ στασιμότης.