Ἄμεσο ρωσικὸ ἐνδιαφέρον

Ἡ συνάντηση τοῦ Ἄλεξ Μύλλερ, γιὰ τρίτη φορὰ σὲ δύο μῆνες, μὲ τὸν πρωθυπουργὸ καταδεκνύει τὸ ἄμεσο ρωσικὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὶς ἀποκρατικοποιήσεις• ἡ ΔΕΠΑ καὶ ἡ ΔΕΣΦΑ πωλοῦνται μέσα στὸ χρόνο, ἀλλὰ οἱ Ρῶσοι ἐνδιαφέρονται καὶ γιὰ τὶς ὑπόλοιπες ἀποκρατικοποιήσεις, μὲ δεδομένο τὸν ἀνταγωνισμό τους μὲ τοὺς Κινέζους, γιὰ μερικές, ὅπως τὸν ΟΣΕ καὶ τὰ λιμάνια. Οἱ διαδικασίες ἔχουν ξεπαγώσει, μετὰ ἀπὸ τριάμισυ χρόνια δεσμεύσεων τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας στὶς ἀπαιτήσεις τῶν κερδοσκόπων• στὸ Χρηματιστήριο ἡ εἰσροὴ ξένων κεφαλαίων εἶναι μεγάλη, παρὰ τὴν ρευστοποίηση κερδῶν γιὰ δεύτερη συνεδρία χθές, ἐνῶ παρουσιάζεται μεγάλη ζήτηση ἀκινήτων ἀπὸ ἑταιρεῖες καὶ μεμονωμένα ἄτομα, κυρίως τρίτων χωρῶν, οἱ ὁποῖοι ἀποκτοῦν καὶ τὴν πενταετῆ βίζα, ἂν ἡ ἀγορὰ εἶναι μεγαλύτερη τῶν 250000 εὐρώ. Ἀπ’ τὸν ἄλλο μῆνα διοχετεύεται ρευστότητα ἀπ’ τὶς τράπεζες στὴν ἀγορά, καθὼς ὁλοκληρώνεται ἡ ἀνακεφαλαιοποίησή τους, μὲ τοὺς μικρομεσαίους νὰ ὠφελοῦνται ὁπωσδήποτε περισσότερο.