Εὐρωσυμβούλιο, φοροδιαφυγὴ

Ἡ φοροδιαφυγὴ καὶ τὸ ἐνεργειακὸ εἶναι τὰ κύρια θέματα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, ἀλλὰ ἐγείρεται καὶ τὸ πρόβλημα τῆς Βρεταννίας• τὸ Λονδίνο δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴν ἑνιαία πολιτικὴ στὰ δύο αὐτὰ θέματα, ἐνῶ ἐπιδιώκει καὶ τὴν ἀναθεώρηση τῶν καταστατικῶν συνθηκῶν γιὰ τὴν χώρα, στὰ πλαίσια τῆς πολιτικῆς του γιὰ παραμονὴ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Ἡ Εὐρωζώνη, ἀπ’ τὴν ἄλλη, θεωρεῖ τὰ θέματα αὐτά, ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν πολιτική της ἑνότητα καὶ τὴν ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς• μὲ τὴν ἐξάπλωση τῆς ὑφέσεως καὶ στὴν Γαλλία κρίνεται ἄκρως ἀναγκαία ἡ συμφωνία καὶ ἡ χαλάρωση τῶν πιστωτικῶν περιορισμῶν στὴ συνέχεια. Ὁ Νταίηβιντ Κάμερον συμφωνεῖ μὲ τὸν ἔλεγχο τῶν φορολογικῶν παραδείσων, ἀλλὰ μόνο στὰ λόγια, καθὼς, οἱ Εὐρωσκεπτικιστὲς καραδοκοῦν, καὶ δὲν λαμβάνει μέτρα• τὸ Σίτυ ἀπ’ τὴν ἄλλη διαφωνεῖ μὲ τὴν ἀποχώρηση ἀπ’ τὴν Εὐρώπη, λόγῳ ἐπιταχυνομένης συρρικνώσεως, ἀλλὰ δὲν διαθέτει ἰσχυρὴ ἐπιρροὴ πλέον.