Αὐτοματοποιημένα ἀεροσκάφη

Ὁ Γάλλος ὑπουργὸς Ἀμύνης δήλωσε ὅτι, θὰ ἀγοράσει ἡ χώρα του δύο αὐτοματοποιημένα ἀεροσκάφη ἀπ’ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες κι ἄλλα ἀπ’ τὸ Ἰσραήλ, ἐνῶ κάλεσε τὴν εὐρωπαϊκὴ ἀεροναυπηγικὴ βιομηχανία προωθῆσαι τὴν παραγωγή του• εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ Εὐρώπη δὲν παράγει αὐτὰ τὰ ἀεροπλάνα, γνωστὰ ὡς drones. Ἡ ἀπάντηση ἦρθε ἀπ’ τὸν πρόεδρο τῆς Dassault, ὁ ὁποῖος δήλωσε ὅτι, ἀπὸ καιρὸ ἡ ἑταιρεία του ἔχει ὑποβάλει στὸ ὑπουργεῖο σχέδια γιὰ τὴν παραγωγὴ τῶν drones, εἴτε ὡς κοινὴ ἀγγλογαλλικὴ συμπαραγωγή, εἴτε γαλλογερμανική, εἴτε μόνο γαλλική, ἀλλὰ δὲν ἔλαβε ἀπάντηση, ἐνῶ μπορεῖ νὰ γίνει καὶ συμπαραγωγὴ μὲ τὴν Airbus• ἡ ἀπάντηση στρέφεται κατὰ τοῦ πρόεδρου καὶ προστίθεται στὰ ἄλλα προβλήματά του, μαζὶ μὲ τὴν κατάρρευση τῆς δημοτικότητός του. Τὸ Παρίσι φαίνεται ὅτι θυμήθηκε τὰ drones, μετὰ τὴν ἐπιχείρηση στὸ Μαλί, ὅπου παρὰ τὴν νίκη, εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ τὴν κατασκόπευση τῆς ἐρήμου.