Εὐρωσυμβούλιο, συμφωνία

Τὸ Εὐρωσυμβούλιο κατέληξε σὲ συμφωνία γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς φοροδιαφυγῆς καὶ τὴν ἐνεργειακὴ πολιτική, ἀλλὰ χωρὶς συγκεκριμένη ἀπόφαση• γιὰ τὴν φοροδιαφυγὴ θεωρεῖται μεγάλο βῆμα ἡ συμφωνία τῆς Αὐστρίας καὶ τοῦ Λουξεμβούργου γιὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν τραπεζικῶν τους λογαριασμῶν, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ μέτρου, ἡ ὁποία συνδέεται στενὰ μὲ τὴν ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορά, τὴν θέσπιση τῆς ὁποίας προβλέπουν γιὰ τὸ τέλος τοῦ 2014. Φυσικά, ἀπομένουν καὶ τὰ σχετικὰ μὲ τὸν ἔλεγχο τῶν φορολογικῶν παραδείσων στὴν Εὐρώπη, κυρίως βρεταννικὰ νησιά, καὶ στὶς ἄλλες ἠπείρους• τὸ Λονδίνο ἔχει δείξει σχετικὴ προθυμία, ἀλλὰ δὲν πείθει γιὰ τὴν ἀποφασιστικότητά του. Στὸ ἐνεργειακὸ δὲν ἔγινε διεξοδικὴ συζήτηση, ἀλλὰ ἐξουσιοδοτήθηκε ἡ Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν παρουσίαση ὁλοκλρωμένης μελέτης γιὰ τὸ θέμα• Ἑλλὰς καὶ Κύπρος ἐνδιαφέρονται ἰδιαίτερα, διότι καλύπτει καὶ τὰ σχετικὰ μὲ τὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη πρβλήματα, ὅπως ἐπισήμανε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς στὴν παρέμβασή του.