Σόλωνα πατρὸς Ἐξηκεστίδου

Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ βιογραφία τοῦ Σόλωνος ἀπ’ τὸν Πλούταρχο, τοῦ πρώτου μεγάλου νομοθέτου τῶν Ἀθηνῶν• οἱ πρῶτες βάσεις τῆς ἀμέσου δημοκρατίας ἐτέθησαν ἀπ’ τὸν Σόλωνα. «Δίδυμος ὁ γραμματικὸς ἐν τῇ περὶ τῶν ἀξόνων τῶν Σόλωνος ἀντιγραφῇ»• ὁ γραμματικὸς Δίδυμος (τῆς Ἀλεξανδρείας, τὴν ἐποχὴ τοῦ Αὐγούστου) στὴν ἀπάντησή του γιὰ τοὺς νόμους τοῦ Σόλωνος, πάνω σὲ ἄξονες. «Πρὸς Ἀσκληπιάδην Φιλοκλέους τινὸς τέθεικε λέξιν»• πρὸς τὸν Ἀσκληπιάδη ἀναφέρεται στὰ λόγια κάποιου Φιλοκλέους. «Ἐν ᾗ τὸν Σόλωνα πατρὸς Εὐφορίωνος ἀποφαίνει παρὰ τὴν τῶν ἄλλων δόξαν, ὅσοι μέμνηνται Σόλωνος»• καὶ παρουσιάζει τὸν Σόλωνα ὡς υἱὸ τοῦ Εύφορίωνος παρὰ τὴν γνώμη τῶν ἄλλων, ὅσοι ἀναφέρονται στὸν Σόλωνα. «Ἐξηκεστίδου γὰρ αὐτὸν ἅπαντες ὁμαλῶς γεγονέναι λέγουσιν»• διότι ὅλοι συμφωνοῦν ὅτι εἶναι τοῦ Ἐξηκεστίδου. «Ἀνδρὸς οὐσίᾳ μέν, ὥς φασι, καὶ δυνάμει μέσου τῶν πολιτῶν»• μὲ περιουσία μέν, ὅπως λένε, καὶ ἐπιρροὴ τῆς μεσαίας τάξεως.