Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, διότι δὲν ἔχουν διαμορφώσει τὴν οἰκονομική τους πολιτικὴ στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ἀμερική• τὸ εὐρὼ σημείωσε ἄνοδο στὰ 1,2923 δολλάρια καὶ 133,2970, χρυσός, 1385,25, ἀλλὰ ὑποχώρησε τὸ πετρέλαιο, 103,75. Οἱ διαβουλεύσεις στὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο, γιὰ τὴν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς, ὁδηγεῖ τοὺς ἐπενδυτὲς σὲ συντηρητικὴ στάση, ἂν καὶ ἦταν γνωστό, ὅτι δὲν θὰ ἐλαμβάνοντο χθὲς ἀποφάσεις• οἱ κερδοσκόποι καὶ οἱ μεγάλες τράπεζες φοβοῦνται ὅτι, ἀκόμη καὶ οἱ συζητήσεις δημιουργοῦν ἀρνητικὴ κατάσταση γιὰ τὶς κινήσεις τους καὶ ἀποφεύγουν τὶς οἱεσδήποτε πρωτοβουλίες. Οἱ πρῶτες ἐνδείξεις γιὰ ἀνάκαμψη τῆς ἰαπωνικῆς οἰκονομίας δὲν προκάλεσαν εὐνοϊκὲς ἐπιπτώσεις στὶς ἀγορές, ἐνῶ ἀντιθέτως τὸ ἐμπορικό της ἔλλειμμα διευρύνθηκε παρὰ τὴν ὑποτίμηση τοῦ γιέν• οἱ ἀναλυτὲς ὑποστηρίζουν ὅτι χρειάζονται μέτρα διαρθρωτικῶν ἀλλαγῶν ἐπίσης στὶς κοινωνικὲς καὶ παραγωγικὲς σχέσεις, ὥστε νὰ ἀπαλλαγεῖ ἡ χώρα ἀπ’ τὶς ἀγκυλώσεις της, ὅπως ἀποκαλύφθηκαν μετὰ τὴν Φουκουσίμα.