Ἐξασφάλιση τῶν ἐνεργειακῶν

Ἡ μεγαλύτερη ἐπιτυχία τοῦ πρωθυπουργοῦ, στὸ σύντομο ἔκτακτο Εὐρωσυμβούλιο, εἶναι οἱ ἀναφορὲς γιὰ τὰ ἐνεργειακὰ ἀποθέματα τῆς Εὐρωζώνης καὶ γιὰ τὴν διακίνηση τῶν ἐνεργειακῶν πηγῶν στὸ ἐσωτερικὸ τῶν μελῶν• τώρα χαράσσεται ἡ ἐνεργειακὴ πολιτικὴ καὶ τίθενται οἱ βασικὲς ἀρχές της. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, μὲ τὴν παρέμβασή του, ἐπέτυχε τὴν ἀναγνώριση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης, ὁπότε περιλαμβάνεται καὶ ἡ ἑλληνικὴ καὶ κυπριακή• δεύτερον, τὴν πρόνοια γιὰ τὴν μεταφορὰ ἐνεργείας στὸ ἐσωτερικὸ τῶν ἑταίρων, κάτι ποὺ ἐνδιαφέρει τὴν Ἑλλάδα, λόγῳ τῶν πολλῶν νησιῶν. Ἡ ἐνεργειακὴ πολιτικὴ θὰ καθιερωθεῖ, ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς ἀρχὲς αὐτές, ὁπότε προσλαμβάνει εὐρωπαϊκὴ διάσταση ἡ ἐξαγγελία τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης μας ἀπ’ τὴν κυβέρνηση.