Καθαρὲς παραλίες Ἑλλάδος

Ἡ χώρα μας διαθέτει κατὰ 98% καθαρὲς παραλίες, ὅπως καὶ ἡ Κύπρος, κι ἔρχονται πρῶτες στὸν κατάλογο τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη• ἡ δημοσίευση τοῦ καταλόγου μετράει πολύ, διότι τὸν ὑπολογίζουν τὰ μεγάλα κυρίως πρακτορεῖα γιὰ τὴν κατάστρωση τῶν προγραμμάτων τους γιὰ τὴν θερινὴ περίοδο. Ἡ τουριστικὴ κίνηση εἶναι ἀνοδικὴ φέτος, ὁπότε ἐξασφαλίζουμε καὶ δωρεὰν διαφήμιση σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο• ἡ προστασία τῶν ἀρχῶν, ἀλλὰ καὶ ἡμῶν τῶν ἰδίων γιὰ τὴν διαφύλαξη τῶν ἀκτῶν μας καὶ τὸν τακτικὸ καθαρισμό τους εἶναι τὸ κύριο μέλημα γιὰ τοὺς ἑπόμενους μῆνες. Ἡ ἐμπειρία ἀπὸ ὅλους μας τῶν λαθῶν μας τὴν τελευταία τετραετία βοηθάει, μαζὶ μὲ τὴν ἀλλαγὴ τῆς νοοτροπίας.