Τύποις συνάντηση ἀρχηγῶν

Ἡ συνάντηση τῶν τριῶν ἀρχηγῶν μᾶλλον ἀποβαίνει σὲ τύποις ἐπαφή τους, μὲ εὔκολη τὴν συνεννόηση μεταξύ τους, διότι ἀποκλείεται ἡ περίπτωση ρήξεως καὶ προσφυγῆς στὶς κάλπες• ἡ λύση εἶναι εὔκολη, ἡ παραπομπὴ στὶς ἑλληνικὲς καλένδες τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ ἢ ἡ προώθησή του μὲ σοβαρὲς ἀλλαγές. Ἕνα εἶναι δεδομένο, ἡ κυβερνητικὴ συνοχὴ δὲν ἀπειλεῖται, ἐνῶ εἶναι δεδομένη ἡ δέσμευσή τους γιὰ τὴν ἐπιτάχυνση τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας, ἔστω κι ἂν εἶναι ἀνισοβαρεῖς οἱ ἐπιπτώσεις της στοὺς ἑταίρους• ὁπωσδήποτε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς κερδίζει τὴν μερίδα τοῦ λέοντος, ἐπειδὴ σηκώνει καὶ ὅλο σχεδὸν τὸ βάρος τῶν οἰκονομικῶν μέτρων καὶ διαθέτει συμπαγῆ τὴν Κοινοβουλευτική του Ὁμάδα καὶ τὴν κομματική του βάση. Δὲν ἰσχύει τὸ ἴδιο γιὰ τὸ ΠΑΣΟΚ καὶ τὴν ΔΗΜΑΡ, μὲ τὰ σκάνδαλα τὸ κύριο πρόβλημα γιὰ τὸ πρῶτο καὶ τὴν ἰδεολογική της ταυτότητα γιὰ τὴν δεύτερη. Διαθέτουν ἐλάχιστες δυνατότητες ἐλιγμῶν.