Νέα ἐπιτυχία ψηφιακῆς μας τεχνολογίας

Ἡ μετατροπὴ τῆς Ἑλλάδος σὲ διεθνὲς κέντρο ψηφιακῆς τεχνολογίας ἐπιβεβαιώνεται καθημερινά• στὸ Δουβλίνο, ὡς προεδρεύουσα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, σὲ διαγωνισμὸ γιὰ τὸ εὐρωπαϊκὸ πρόγραμμα pursuit, γιὰ τὸ μελλοντικὸ διαδίκτυο, στὸ δέκατο συνέδριο, Future Internet Assembly, τὸ τμῆμα ΙΠΤΗΛ (Ἰνστιτοῦτο Πληροφορικῆς καὶ Τηλεπικοινωνιῶν) τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρουσίασε πρόγραμμα νέων λύσεων, γιὰ τὴν ἀναζήτηση τῶν πληροφοριῶν ἀπ’ τὸ διαδίκτυο. Ἡ Ἐπιτροπὴ ἔκρινε καλύτερο τὸ ἑλληνικὸ πρόγραμμα, μὲ πολλὰ ἐγκώμια γιὰ τὸν πρόεδρο τοῦ Τμήματος, καθηγητὴ Λέανδρο Τασιούλα• ἡ ἀξιοποίηση τῆς δημιουργικῆς ἱκανότητος τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης εἶναι τὸ κύριο ἐφόδιο καὶ ἡ ἐργατικότης τῶν νεαρῶν μας ἐρευνητῶν. Ἤδη διαμορφώθηκαν οἱ συνθῆκες γιὰ τὴν διεθνῆ ἀναγνώρισή μας• ὅλες σχεδὸν οἱ μεγάλες ἑταιρεῖες ἀναζητοῦν τὴν συνεργασία μὲ ἑλληνικὲς καὶ ἱδρύματα.