Ἀνοδικὴ πορεία Οἰκονομίας

Ἡ ἀνοδικὴ πορεία τῆς οἰκονομίας εἶναι γεγονός, ὄχι μόνο ἀπ’ τὰ ἐπίσημα στατιστικὰ στοιχεῖα μὲ δεδομένη τὴν ἀνάσχεση τῆς ὑφέσεως, ἀλλὰ κι ἀπ’ τὶς σαφέστατες ἐνδείξεις τῆς ἀγορᾶς• ἀπ’ τὶς πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις τῆς αὐξήσεως τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς κρίνεται ἀρχικὰ ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας κι ἀκολουθοῦν οἱ ἀποκρατικοποιήσεις, τὰ μεγάλα ἔργα καὶ οἱ μεγάλες ἐπενδύσεις. Ἡ ἁλματώδης αὔξηση τοῦ τουρισμοῦ συμπληρώνει τὴν ἐπιστροφὴ τῶν ὑποχρεώσεων τοῦ δημοσίου πρὸς τοὺς ἰδιῶτες, ἐνῶ οἱ συμφωνίες τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας ἔρχονται ἐπικουρικὰ στὴν ἀγορὰ ἀκινήτων ἀπ’ τοὺς ξένους, κυρίως Κινέζους καὶ Ρώσους, γιὰ τὴν ἀγορὰ ἀκινήτου στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν ἀπόκτηση πενταετοῦς βίζας, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνακεφαλαιποίηση τῶν τραπεζῶν, μὲ ἐκτίναξη τῆς παροχῆς πιστώσεων στὶς ἐπιχειρήσεις• ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τοῦ κόσμου ἐπιβεβαιώνεται, μὲ μιὰ ἁπλὴ ἐπίσκεψη στὴν ἀγορὰ τῶν μεγάλων πόλεων. Τὸ νερὸ μπῆκε κανονικὰ στ’ αὐλάκι, λένε στὰ χωριά.