Εὐρωζώνη, πρὸς ἀνάκαμψη

Ἡ πορεία πρὸς τὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας ἐπιβεβαιώνεται πλέον ἀπ’ ὅλες τὶς πλευρές• ὁ Βόλφγκανγκ Σώυμπλε δήλωσε ἐπιγραμματικὰ ὅτι τελείωσε ἡ περίοδος τῆς αὐστηρᾶς δημοσιονομικῆς πολιτικῆς καὶ ζήτησε ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα τὴν χαλάρωση τῶν πιστώσεών της πρὸς τοὺς ἑταίρους. Ἡ συγκυρία θεωρεῖται εὐνοϊκή, διότι ὁ πληθωρισμὸς εἶναι ἐλεγχόμενος σὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα, οἱ χῶρες τοῦ Νότου ρυθμίζουν ἢ ρύθμισαν τὰ δύσκολα δημοσιονομικά τους προβλήματα, ἐνῶ ἡ Γαλλία χρειάζεται στήριξη γιὰ τὴν ἀντιστροφὴ τῆς οἰκονομικῆς της πορείας• ὅσες χῶρες εἶναι ἕτοιμες δύνανται ἀξιοποιῆσαι τὴν εὐκαιρία, μὲ ἐνίσχυση τῶν ἐπενδύσεών τους καὶ τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς. Ἡ Ἑλλὰς βρίσκεται στὸ μεταίχμιο, διότι παρουσιάζει ἤδη πρωτογενῆ πλεονάσματα, προωθεῖ τὶς ἀποκρατικοποιήσεις καὶ τὴν ἐπανέναρξη τῶν μεγάλων ἔργων, ἐνῶ ὁλοκληρώνει τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν• ταυτοχρόνως ὡς πλημμυρίδα ἔρχεται ἡ ζήτηση ἀπὸ Κινέζους καὶ Ρώσους γιὰ τὴν ἀγορὰ ἀκινήτων τουριστικῶν περιοχῶν.