Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μετὰ τὴν νέα πτώση κατὰ 3,2%% τοῦ Τόκυο καὶ τὴν ἐπιδείνωση τῶν οἰκονομικῶν προοπτικῶν τῆς Ἰαπωνίας• ὅλα κινήθηκαν στὰ ἴδια ἐπίπεδα, εὐρώ, 1,2945 δολλάρια καὶ 130,6560 γιέν, χρυσός, 1385,25 καὶ πετρέλαιο, 102,64. Ἡ διαφαινόμενη χαλάρωση τῆς πιστωτικῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη προκάλεσε αἴσθημα αἰσιοδοξίας καὶ ἐλαφρὰ ἄνοδο τῶν μετοχῶν, ἐνῶ ἀντιθέτως συνεχίσθηκε ἡ ὑποχώρηση στὶς ἀγγλοσαξωνικὲς ἀγορές• ἡ δυστοκὶα τῆς Οὐάσιγκτον, γιὰ τὴν χάραξη τῆς οἰκονομικῆς της πολιτικῆς καὶ οἱ ἀπολύσεις τοῦ 5% τῶν ὁμοσπονδιακῶν δημοσίων ὑπαλλήλων, λόγῳ ἀδυναμίας πληρωμῆς των, ἔχει ἄμεσο ἀντίκτυπο στὴν οἰκονομία. Ἡ διαγραφὴ ἀπ’ τὴν ἄλλη, ἀπ’ τὴν Βραζιλία τῶν χρεῶν τῶν ἀφρικανικῶν χωρῶν πρὸς τὴν ἴδια, ὕψους ὀκτακοσίων ἑκατομμυρίων δολλάριων, ἔφερε ἀνακούφιση στὴν διάσκεψη κορυφῆς τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἀφρικανικῆς Ἑνότητος στὴν Ἀντίς Ἀμπέμπα• ἡ πρόεδρός της Βίλνα Ρουσὲφ ἀνακοίνωσε τὸ μέτρο, δείχνοντας τὴν δυναμικὴ τῆς οἰκονομίας τῶν Ἀναδυομένων.