Καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας

Στὴν καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας ἑστιάζει τὴν πολιτική της ἡ Εὐρωζώνη, ὡς πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας της• ἡ Ἐπιτροπὴ διαθέτει κονδύλια 517 ἑκατομμυρίων εὐρὼ σὲ ἔκτακτα προγράμματα, ἐνῶ τὸ ἴδιο θέμα συζήτησαν καὶ οἱ ὑπουργοὶ Ἐργασίας Γερμανίας καὶ Γαλλίας στὸ Παρίσι. Ἡ κατανομὴ τῶν κονδυλίων γίνεται μὲ κριτήριο τὸ ποσοστὸ τῆς ἀνεργίας στοὺς ἑταίρους καὶ τὶς δυνατότητές τους συντόμου ἀντλήσεως τῶν πιστώσεων• ἡ Ἑλλὰς προηγεῖται, διότι ἔχει τὸ ὑψηλότερο ποσοστὸ ἀνεργίας 27% καὶ κοντὰ στὸ 60% στοὺς νέους. Στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία ἔρχονται τὰ κεφάλαια αὐτά, συμπληρωματικὰ μὲ τὴν αὔξηση τῆς ἀπορροφήσεως ἀπ’ τὰ ἄλλα κονδύλια γιὰ τὴν χώρα, ὅπως ἐκεῖνο τῶν 550 ἑκατομμυρίων τὸ ὁποῖο διοχετεύεται στὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις, ἐνῶ καὶ ὁ ΟΑΕΔ προωθεῖ ἰσόποσο πρόγραμμα. Οἱ δηλώσεις τοῦ Βολφγκὰνγκ Σώυμπλε γιὰ ἐντυπωσιακὴ πρόοδο στὶς μεταρρυθμίσεις καὶ τοῦ Χὸρς Ραϊχενμπὰχ στὰ μεγάλα ἔργα συμβάλλουν σημαντικά.