Μνήμη ἐπετείου τῆς Ἁλώσεως

Ἡ ἐπέτειος τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνστανταντουπόλεως ἀπ’ τοὺς Τούρκους παραμένει τὸ ὁρόσημο τῆς παγκοσμίου ἱστορίας• ἡ βυζαντινὴ αὐτοκρατορία εἶχε ἐκπέσει στὴν σκιὰ τοῦ ἑαυτοῦ της, ἀλλὰ ἡ αἴγλη τῆς χιλιοχρόνου ἱστορίας ἁπλωνόταν παντοῦ. Ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος ἔπεσε στα τείχη της κι ἀρνήθηκε τὴν παράδοσή της• ὁ Μωάμεθ β’ κατέλαβε τὴν Πόλη καὶ τὴν ἄφησε ἐπὶ τριήμερο, ἕρμαιο στὴν λεηλασία καὶ διαρπαγὴ τῶν ἀγρίων στρατιωτῶν του. Στὴ συνέχεια κατάλαβε ὅτι δὲν μποροῦσε νὰ κυβερνήσει τὶς ἀχανεῖς κατακτήσεις του, χωρὶς τὴν βοήθεια τῶν Ἑλλήνων• ἔτσι ἀποδέχθηκε τὴν ἑλληνικὴ ὡς ἐπίσημη γλῶσσα, ἀλλὰ καὶ παραχώρησε προνόμια σὲ πολλὲς ὀρεινὲς περιοχὲς μὲ ἀντάλαγμα τὴν μετοίκηση χιλιάδων κατοίκων τους στὴν Πόλη.