Καὶ σεμνῶν ἐπιτηδευμάτων

Ἡ ἀθηναϊκὴ δημοκρατία στὰ πρῶτα βήματά της ἀναζητοῦσε τοὺς θεσμούς της, μὲ τὸν Σόλωνα ἀπ’ τοὺς κύριους νομοθέτες της• εἶχε ἀπαγορεύσει τὴν συμμετοχὴ τῶν δούλων στὴν ἄθληση τῶν νέων καὶ στὴν παιδεραστία. «Εἰς τὴν τῶν καλῶν μερίδα καὶ σεμνῶν ἐπιτηδευμάτων τιθέμενος τὸ πρᾶγμα»• θέτοντας τὶς συνήθειες αὐτὲς μεταξὺ τῶν καλῶν καὶ εὐπρεπῶν συναναστροφῶν. «Καὶ τρόπον τινὰ τοὺς ἀξίους προκαλούμενος ὧν τοὺς ἀναξίους ἀπήλαυνε»• καὶ κατὰ κάποιο τρόπο προσκαλοῦσε τοὺς ἀξίους κι ἀπόδιωχνε τοὺς ἀναξίους. «Λέγεται δὲ καὶ Πεισίστρατος ἐραστὴς Χάρμου γενέσθαι»• λέγεται δὲ ὅτι καὶ ὁ Πεισίστρατος ἔγινε ἐραστὴς τοῦ Χάρμου. «Καὶ τὸ ἄγαλμα τοῦ Ἔρωτος ἐν Ἀκαδημίᾳ καθιερῶσαι»• καὶ πὼς ἀφιέρωσε τὸ ἄγαλμα τοῦ Ἔρωτος στὴν Ἀκαδημία. «Ὅπου τὸ πῦρ ἀνάπτουσιν οἱ τὴν ἱερὰν λαμπάδα διαθέοντες»• ὅπου ἀπ’ τὴν φωτιά του ἀνάβουν τὶς λαμπάδες του οἱ δρομεῖς τῆς ἱερᾶς λαμπαδηδρομίας κατὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Μεγάλων Παναθηναίων.