Συνάντηση, Μέρκελ, Ὁλλὰντ

Στὴν αὐριανὴ συνάντηση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ μὲ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλὰντ αὐριο στὸ Παρίσι, ἀποφασίζεται ἡ στροφὴ πρὸς ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ στὴν Εὐρωζώνη καὶ τὸ τέλος τῆς αὐστηρᾶς λιτότητος• οἱ δύο ἡγέτες ἐπέλεξαν τὴν ἀπὸ κοινοῦ διακήρυξη τῆς νέας πολιτικῆς, τὴν ὁποία ἀναμένουν πλέον ὅλοι οἱ λαοὶ τῆς Εὐρώπης. Οἱ συνθῆκες εἶναι ὥριμες στὴν ἑνιαία ἀγορά• ὁ πληθωρισμὸς εἶναι ἐλεγχόμενος, μὲ ἀρνητικὸ πρόσημο στὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ ἡ διοχέτευση ρευστότητος στὴν ἀγορὰ ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα ἀποτελεῖ τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Οἱ διαφορὲς μεταξύ τους δὲν εἶναι μεγάλες, μὲ κυριώτερη τὴν ἀντιμετώπιση τῶν κινεζικῶν ἐξαγωγῶν• οἱ Γάλλοι συμφωνοῦν μὲ τὴν Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν ἐπιβολὴ ἀντισταθμιστικῶν δασμῶν, ἀλλὰ διαφωνοῦν οἱ Γερμανοί, διότι τὸ θεωροῦν ὡς συσταλτικὸ μέσο τῆς στάσεως τῶν Εὐρωπαίων. Τὸ Βερολίνο ὑποστηρίζει τὴν ἄσκηση ἐπιθετικῆς πολιτικῆς, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Πεκῖνο, ὄχι στὴν ἀποπνικτικὴ μεμψιμοιρία.