Ἀνοδικές τάσεις ἀγορῶν

Οἱ ἀννοδικὲς τάσεις ἐπικράτησαν χθες στὶς ἀγορές, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Μόσχας καὶ κάποιων ἄλλων μικρότερων• τὸ εὐρὼ παρουσίασε ἐλαφρὰ διολίσθηση στὰ 1,2937 δολλάρια, ἀλλὰ καὶ ἀνατίμηση στὰ 131,9700 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1379 καὶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 104,33. Ἡ βεβαιότης γιὰ ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη δημιούργησε κλίμα αἰσιοδοξίας γιὰ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος καὶ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας• ἡ ἀρνηση ἀπ’ τὴν ἄλλη τῆς Γερμανίας καὶ δεκαεπτὰ ἄλλων χωρῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, στὴν πρόταση τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν ἐπιβολὴ ἀντισταθμιστικῶν τελῶν στὶς ἐξαγωγὲς κινεζικῶν φωτοβολταϊκῶν, ἐπηρέασε εὐνοϊκὰ τοὺς ἐπενδυτές, διότι θεωρήθηκε ὡς ἀποφυγὴ ἐμπορικοῦ πολέμου μεταξὺ τῶν δύο πρώτων ἐμπορικῶν δυνάμεων τῆς ὑφηλίου. Οἱ ἀγορὲς δείχνουν πλέον σημάδια ἀναπτερώσεως τοῦ ἠθικοῦ των, ἐνῶ δὲν ἀποκλείουν καὶ νὲα μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα. Πολλὲς εἶναι οἱ ἐνδείξεις γιὰ ἀλλαγὴ πορείας τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας.