Προοπτικὲς ἐπανεκκινήσεως

Οἱ προοπτικὲς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας ἐπιβεβαιώνονται, ὅσο κυλοῦν οἱ μῆνες καὶ ἀξιοποιοῦνται τὰ νέα δεδομένα• ἡ ἔκθεση τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, μὲ βάση τὰ στοιχεῖα τοῦ πρώτου τριμήνου προβλέπει, ὕφεση, 4,5% γιὰ φέτος, ἀνάκαμψη γιὰ τὸ 2014 καὶ μείωση τῆς ἀνεργίας ἀπὸ τὸ 2015. Οἱ προηγούμενες ἐκθέσεις προέβλεπαν ὕφεση πάνω ἀπὸ 5% καὶ ἐπανεκκίνηση τὸ ἑπόμενο ἔτος, ἐνῶ τὸ 2012 ἡ ὕφεση κυμαινόταν στὸ 7%• ἡ μείωση τῶν ποσοστῶν αὐτῶν σημαίνει ὅτι, ἔχει ἀρχίσει ἤδη ἡ ἐπανεκκίνηση, ὅπως φαίνεται καὶ ἀπ’ τὴν ὑπεροχὴ τῶν προσλήψεων, ἀπέναντι στὶς ἀπολύσεις ἀπ’ τὸν Μάρτιο. Δὲν γίνεται ἀπότομα στὴν οἰκονομία ἡ ἀντιστροφὴ τῆς πορείας της. Πάντοτε τὰ πρῶτα βήματα εἶναι τὰ δυσκολώτερα.