Εἰθισμένης ἑτέροις βοηθεῖν

Ἡ νεανικὴ ζωὴ τοῦ Σόλωνος ἦταν γεμάτη περιπέτειες καὶ ἀναζητήσεις, στὸ τέλος τοῦ ἑβδομου αἰῶνος καὶ στὸ πρῶτο μισὸ τοῦ ἕκτου• αἱ Ἀθῆναι, παρὰ τοὺς αὐστηροὺς νόμους τοῦ Δράκοντος ἀντιμετώπιζαν παρατεταμένη ἐσωτερικὴ ἀναταραχή, μὲ τὴν ἀντιπαλότητα τῶν πεδιαίων, τῶν ὀρεινῶν καὶ τῶν παραλίων, ποὺ ἐξέφραζαν τρεῖς διαφορετικὲς ἀντιλήψεις. «Ὁ δ’ οὖν Σόλων τὴν οὐσίαν τοῦ πατρὸς ἐλαττώσαντος εἰς φιλανθρωπίας τινας»• ὁ Σόλων λοιπὸν ἀφοῦ έλάττωσε τὴν πατρική του περιουσία σὲ ἀρκετὲς φιλανθρωπίες. «Ὥς φησιν Ἕρμιππος, καὶ χάριτας, οὐκ ἂν ἀπορήσας τῶν βουλομένων ἐπαρκεῖν»• ὅπως λέει ὁ Ἕρμιππος, καὶ δωρεές, ἂν καὶ δὲν ἔλειψαν οἱ πρόθυμοι γιὰ συνδρομή του. «Αἰδούμενος δὲ λαμβάνειν παρ’ ἑτέρων ἐξ οἰκίας γεγονὼς εἰθισμένης ἑτέροις βοηθεῖν»• ἐπειδὴ δὲν ἤθελε νὰ δέχεται βοήθεια ἀπὸ ἄλλους, ἀφοῦ καταγόταν ἀπὸ οἰκογένεια συνηθισμένη βοηθεῖν τοὺς ἄλλους. «Ὥρμησε νέος ὂν ἔτι πρὸς ἐμπορίαν»• ἐπιδόθηκε ἀπὸ νέος μὲ τὸ ἐμπόριο.