Εὐρωζώνη, ἀνάκαμψη, συνοχὴ

Ἡ στροφὴ τῆς εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς στὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, μὲ πρῶτο βῆμα τὴν καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας καὶ τὴν διάθεση μαζικῶν κοινοτικῶν πιστώσεων, ὁδηγεῖ ταυτοχρόνως στὴν ἐνίσχυση τῆς συνοχῆς τῶν λαῶν τῆς Εὐρωζώνης• ἡ συγκυρία θεωρεῖται ἡ κατάλληλη, διότι οἱ ὑπερχρεωμένες χῶρες ἔχουν ἐλέγξει σὲ μεγάλο βαθμὸ τὰ δημοσιονομικά τους κι ἔχουν προωθήσει σημαντικὰ τὶς μεταρρυθμίσεις, ἐνῶ ἔχουν θεσπισθεῖ οἱ κοινοτικοὶ θεσμοὶ γιὰ αὐστηρὸ ἔλεγχο τῶν ἀτακτούντων, μὲ πρώτη ἀναφορὰ τὴν σοσιαλιστικὴ Ἑλλάδα. Ἄλλωστε δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ τὰ περισσότερα ἀναλογικὰ κονδύλια διοχετεύονται πρὸς τὴν χώρα μας, διότι ἔχει τὸ ὑψηλότερο ποσοστὸ ἀνεργίας καὶ τὴν μεγαλύτερη ὕφεση, ἀλλὰ καὶ παρουσιάζει τὶς πιὸ αἰσιόδοξες ἐνδείξεις ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας της• ἡ σημερινὴ συνάντηση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ μὲ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλὰντ θὰ ἐπισφραγίσει τὴν ἀλλαγὴ τῆς πολιτικῆς καὶ θὰ δώσει νέες κατευθύνσεις στὴν ἐπεκτατικὴ διάστασή της. Στὴν τόνωση τῆς συνοχῆς ἀποβλέπει…