Ἀμερική, χῶρες Εἰρηνικοῦ

Πρὸς τὶς χῶρες τοῦ Εἰρηνικοῦ στρέφει τὴν προσοχή της ἡ Οὐάσιγκτον, μὲ σκοπὸ τὴν δημιουργία τῆς μεγαλυτέρας ζώνης ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν στὸν κόσμο• εἶχε ὑποβάλει τὴν ἴδια πρόταση καὶ παλαιότερα ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος, ἀλλὰ δὲν προχώρησε καὶ πολύ, διότι πολλὲς κυβερνήσεις τὴν θεώρησαν ὡς ἀντιπερισπασμὸ στὴν ἐπιρροὴ τῆς Κίνας, ἡ ὁποία ἔχει συστήσει ἤδη τὴν ἐλευθέρα ζώνη ἀνταλλαγῶν τῆς Νοτιοανατολικῆς Ἀσίας καὶ μὲ ἐπίσημο νόμισμα μάλιστα τὸ ρεμίνμπι. Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες αἰσθάνονται τὴν ἀπομόνωσή τους, διότι καὶ ἡ Ἰαπωνία μὲ τὴν Νότιο Κορέα διαπραγματεύονται τὴν σύσταση ἐλευθέρας ζώνης μεταξύ των• πιὸ σοβαρὴ θεωρεῖται ἡ ἔνταξη τῆς Αὐστραλίας καὶ τῆς Νέας Ζηλανδίας στὴν ζώνη αὐτή, ἐνῶ προχώρησαν καὶ στὴν ὑπογραφὴ συμφωνίας μὲ τὸ Πεκῖνο, γιὰ τὴν χρησιμοποίηση τῶν νομισμάτων τους στὶς μεταξύ τους συναλλαγές. Δηλαδή, ἀποκλείεται τὸ δολλάριο ἀπ’ τὴν Ἀνατολικὴ Ἀσία. Στὴν ἀμερικανικὴ ἤπειρο ἐλπίζουν πλέον στὴν Οὐάσιγκτον.