Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, κυρίως λόγῳ τῶν μειώσεων τῶν ἐκτιμήσεων τοῦ ΟΟΣΑ γιὰ τὴν δυτικὴ οἰκονομία, ἀλλὰ καὶ ὀλιγώτερον τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου γιὰ τὴν Κίνα• τὸ εὐρὼ ἀνατιμήθηκε στὰ 1,2951 δολλάρια, ἀλλὰ διολίσθησε στὰ 130,9250 γιέν, ἐνῶ ὁ χρυσὸς ἀνατιμήθηκε, 1384,5, καὶ τὸ πετρέλαιο ἔπεσε, 103,99. Οἱ διαβουλεύσεις στὴν Εὐρωζώνη γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας καὶ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας ἔφθασαν στοὺς ἐπενδυτὲς μαζὶ μὲ τὶς πληροφορίες τοῦ ΟΟΣΑ καὶ τὶς ἐπισημάνσεις τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ ἕξι μεταρρυθμίσεις στὴ Γαλλία, μὲ σκοπὸ τὴν βελτίωση τῆς ἀνταγωνιστικότητός της• ἡ ἀπάντηση θὰ δοθεῖ σήμερα ὁπωσδήποτε, κατὰ τὴν γαλλογερμανικὴ συνάντηση κορυφῆς στὸ Παρίσι. Στὴν Ἀσία οἱ ἀγορὲς κινήθηκαν ὁμαλώτερα, διότι δὲν ἐπηρεάζονται οἱ ἐπενδυτές της ἀπ’ τὶς ἐκθέσεις τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν, τοὺς ὁποίους δὲν ἔχουν καὶ σὲ μεγάλη ἐκτίμηση• τοὺς βλέπουν, ὅπως βλέπουμε ἐμεῖς τὴν ἀτλαντικὴ καὶ ἐπιχώρια διαπλοκή.