Ζωντανὸ αἷμα τῶν Μαμούθ

Οἱ ἐρευνητὲς τῆς Γιακουτίας τῆς Σιβηρίας ἀνακοίνωσαν, ὅτι ἀνακάλυψαν μὲσα στοὺς πάγους σὲ παγωμένα μαμούθ, κρέας μὲ ζωντανὸ αἷμα• τὸ αἷμα διατηρήθηκε, ἐπειδὴ πάγωσαν ἀπότομα τὰ προϊστορικὰ αὐτὰ ζῶα, μὲ τὴν αἰφνίδια ἀλλαγὴ τοῦ κλίματος. Στὰ ἐργαστήρια γίνεται πλέον ἡ ἀνάλυση τοῦ αἵματος καὶ ἐπιχειρεῖται ἡ ἀναπαράσταση τῆς φυσιολογίας τῶν θηλαστικῶν ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, πρὶν ἀπὸ δεκάδες χιλιάδες χρόνια• οἱ γενετιστὲς ὅλου τοῦ κόσμου ἀναμένουν τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐργαστηριακῶν ἐξετάσεων, διότι πολλὰ μποροῦν νὰ μᾶς διδάξουν γιὰ τὶς ἀσθένειες τῆς ἐποχῆς μας. Οἱ Ρῶσοι ξεθάβουν συνέχεια μαμοὺθ ἀπ’ τοὺς πάγους τῆς Σιβηρίας, καθὼς τὸ κλίμα στὴν περιοχὴ ἦταν εὔκρατο, μὲ ἄφθονη βλάστηση, πρὶν ἀπ’ τοὺς παγετῶνες.