Πολυπειρίας ἕνεκα μᾶλλον

Ὁ Σόλων εἶχε συνηθίσει στὴν προσφορὰ πρὸς τοὺς ἔχοντας ἀνάγκην, λόγῳ οἰκογενειακῆς παραδόσεως• ἡ προσφορὰ ταυτίζεται μὲ τὴν χορηγία πάντοτε στὸν Ἑλληνισμό, ὅπως ἐπιβίωσε μὲ τοὺς ἐθνικοὺς εὐεργέτες καὶ μὲ τὴν ἀλληλεγγύη ὣς τὶς μέρες μας, κατὰ τὴν ἐξαθλίωση τῆς τετραετίας. «Καίτοι φασὶν ἔνιοι πολυπειρίας ἕνεκα μᾶλλον καὶ ἱστορίας ἢ χρηματισμοῦ πλανηθῆναι τὸν Σόλωνα»• καίτοι κάποιοι λένε, ὅτι περιπλανήθηκε στὸ ἐμπόριο μικρός, ὅταν μειώθηκε ἡ πατρική του περιουσία ἀπὸ φιλανθρωπίες, περισσότερο γιὰ νὰ πλουτίσει τὶς γνώσεις του παρὰ γιὰ νὰ κερδίσει χρήματα. «Σοφίας μὲν γὰρ ἦν ὁμολογουμένως ἐραστής»• διότι ἦταν ὁμολογουμένως ἐραστὴς τῆς σοφίας. «Ὅς γε καὶ πρεσβύτερος ὢν ἔλεγε»• ἀφοῦ ἀκόμη καὶ σὲ μεγάλη ἡλικία ἔλεγε. «Γηράσκειν ἀεὶ πολλὰ διδασκόμενος»• ὅσο γερνάει κανεὶς τόσο περισσότερα μαθαίνει. «Πλοῦτον δ’ οὐκ ἐθαύμαζεν»• τὸν δὲ πλοῦτο δὲν τὸν θαύμαζε. Τὸ γνωμικὸ αὐτὸ ἀνέφερε καὶ ὁ Σωκράτης, «γηράσκω ἀεὶ διδασκόμενος».