Ἑκκίνηση τῆς ἀνακάμψεως

Τὸ σῆμα τῆς ἐκκινήσεως γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας ἔδωσαν χθὲς στὸ Παρίσι, ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ ὁ Φρασουὰ Ὁλλάντ• ἡ στιγμὴ εἶναι ἡ κατάλληλη γιὰ τὴν Εὐρωζώνη. Ὁ ἔλεγχος τῶν δημοσιονομικῶν τῶν ἑταίρων εἶναι πλέον ἀποτελεσματικός, ἐνῶ προωθεῖται ἡ ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορὰ γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων, ὁπότε ἐμφανίζεται ἀρκετὰ ὀχυρωμένη ἡ ἑνιαία ἀγορὰ καὶ δὲν εἶναι πλέον ξέφραγο ἀμπέλι• ἡ ἐκκίνηση τῆς οἰκονομίας ἀρχίζει πάντοτε ἀπ’ τοὺς κλάδους μὲ πολλὲς πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις στὴν ἀγορά, ἤτοι στὰ χαμηλὰ εἰσοδηματικὰ στρώματα, μὲ πιστώσεις ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας καὶ τὴν χρηματοδότηση τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων. Ὁ Γάλλος πρόεδρος χρειάζεται ἐπειγόντως ἔνεση αἰσιοδοξίας, διότι ἤδη ἔχει εἰσέλθει σὲ περιόδο ὑφέσεως ἡ χώρα του, ἐνῶ τῆς ἀσκοῦνται ἰσχυρὲς πιέσεις γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων• οἱ ἀντιδράσεις ὅμως εἶναι ἰσχυρὲς καὶ στὸ κόμμα του.