Προεκτάσεις ἐπανεκκινήσεως οἰκονομίας

Οἱ προεκτάσεις τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας εἶναι πλέον αἰσθητὲς στὴν πολιτικὴ καὶ οἰκονομική μας ζωή• ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας ἔφερε τὴν ἐλπίδα ὅτι κάτι γίνεται κι ὅτι ἐμφανίσθηκαν τὰ πρῶτα σημάδια τῆς ἀνακάμψεως, ἐνῶ ἄρχισαν τὶς διερευνητικὲς ἐπαφές τους, ὅλοι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, μετὰ τὴν ἁλματώδη αὔξηση τοῦ τουρισμοῦ καὶ τὴν εἰσροὴ ξένων ἐπενδύσεων, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπανέναρξη τῶν μεγάλων ἔργων. Στὴν πολιτικὴ ζωὴ οἱ προεκτάσεις εἶναι ἀμφίδρομες, ἐνῶ στὴν οἰκονομικὴ μιᾶς κατευθύνσεως, πρὸς τὴν ἐπέκταση τῶν δραστηριοτήτων ὅλων• δὲν ρωτοῦν πλέον τὸ γιατί, οὔτε ἀκοῦν τὴν καταστροφολογία τῆς διαπλοκῆς, διότι ἔχουν μάθει τὴν ἀπάντηση, γυρίζουν τὸ κουμπί. Ἡ ἀτμόσφαιρα στὴν ἀγορὰ εἶναι ἐντελῶς διαφορετική, ἀπὸ ἐκείνη, ὅχι μόνο πρὸ ἑνὸς ἔτους, ἀλλὰ καὶ ἑνὸς τριμήνου• οἱ Ἕλληνες ἄρχισαν νὰ τρέχουν πρὸς κάθε κατεύθυνση κι ἐγκατέλειψαν τὴν παθητικὴ στάση τῆς ἀμεριμνησίας καὶ τῆς καταθλίψεως τῆς τριετίας. Ὁ πρῶτος παράγων γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας εἶναι τὸ τρέξιμο ὅλων, οἱ ἀναζητήσεις γιὰ τὸ τί μποροῦν νὰ κάνουν, γύρω ἀπ’ τὶς δουλειές τους ἢ γύρω ἀπὸ ἄλλες δουλειές• ἔτσι γίνεται πάντα στὴν ἱστορία, μετὰ ἀπὸ μεγάλη καταστροφή, κι ἐμεῖς ὑποστήκαμε τὴν χειρότερη ἐξαθλίωση σὲ εἰρηνικὴ περίοδο στὴν ἱστορία μας, προγραμματισμένη καὶ μὲ τὸν πιὸ συστηματικὸ τρόπο.
Οἱ δυναμικοὶ κλάδοι τῆς οἰκονομίας φάνηκαν πλέον καὶ τράβηξαν μπροστά, τουρισμός, ψηφιακὴ τεχνολογία, ἀκίνητα στοὺς ξένους γιὰ τὴν ἀπόκτηση βίζας, μὲ ἄμεσες τὶς πολλαπλασιαστικές τους ἐπιπτώσεις• οἱ ἐπιχειρήσεις τῶν τουριστικῶν περιοχῶν ἔχουν ἐξαντλήσει τὰ ἀποθέματά τους καὶ προχωροῦν σὲ παραγγελίες, ὄχι μόνο γιὰ τὴν ἀναπλήρωσή τους, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὁλόκληρη τὴν περίοδο, μὲ ἀποτέλεσμα τὸν πολλαπλασιασμὸ τῆς κινήσεως στὴν ἀγορὰ τῆς πρωτευούσης καὶ τῶν μεγάλων πόλεων ἀλλὰ καὶ τὴν μετάδοσή της καὶ στοὺς ἄλλου κλάδους τῆς οἰκονομίας. Ἡ ἀγορὰ ἀκινήτων ἀπὸ Κινέζους, Ρώσους, Ἄραβες καὶ ἄλλους, ἀναδύθηκε χωρὶς νὰ τὸ περιμένει κανείς, κι ἴσως ἀποτελέσει τὸ ἀπρόσμενο ἐφαλτήριο γιὰ τὴν ἀνάκαμψη• ἡ ζήτηση εἶναι πολὺ μεγάλη κι ἤδη ἐπεκτείνεται σὲ ὅλες τὶς τουριστικὲς περιοχές, ἐνῶ καὶ οἱ κτημασίτες τρέχουν ἀλαφιασμένοι στὴν ἀναζήτηση πελατῶν καὶ στὴν προσφορὰ τῶν κτημάτων τους. Ὑπολογίζεται ὅτι θὰ πωληθοῦν, μὲ τὶς μετριώτερες ἐκτιμήσεις, εἴκοσι μὲ τριάντα χιλιάδες ἀκίνητα ἄνω τῶν 250000 εὐρώ• αὐτὸ σημαίνει ὅτι πέφτουν στὴν ἀγορὰ τῆς οἰκοδομῆς πέντε μὲ ἑπτὰ δις εὐρὼ τουλάχιστον, διότι ὅποιος ἀγοράσει ἀκίνητο θὰ διαθέσει καὶ κάποια ἄλλα χρήματα γιὰ τὴν ἀξιοποίησή του. Καὶ μόνο τὰ χρήματα αὐτὰ εἶναι ὑπεραρκετὰ γιὰ τὴν ἐκτίναξη τῆς οἰκονομίας μας, διότι οἱ πολλαπλασιαστικές τους ἐπιπτώσεις μετροῦν πολὺ περισσότερο, καθὼς ἡ οἰκοδομὴ κινεῖ δεκάδες ἄλλα ἐπαγγέλματα.
Ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία εἶναι ὁ δεύτερος κλάδος μὲ ἄμεσες πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις, διότι ἡ λειτουργία τῶν ἐπιχειρήσεών του γίνεται πλέον σχεδὸν αὐθημερόν, μὲ ἕνα μήνυμα στὴν ἁρμόδια διεύθυνση τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν• σὰν τὴν φθινοπωρινὴ βροχὴ στοὺς καταδιψασμένους ἀγροὺς πέφτουν οἱ ψηφιακὲς ἑταιρεῖες τῶν Ἑλληνοπαίδων στὴν ἀπονεκρωμένη οἰκονομία μας. Τὰ παιδιὰ πληρώνονται μὲ φανταστικοὺς μισθούς, σὲ σύγκριση μὲ τὴν ἀγορὰ στὶς μέρες μας, κι ἡ ἀπόδοσή τους εἶναι πολλαπλάσια, ἀναλογικὰ μὲ τὶς προδιαγραφὲς τῶν πελατῶν τους• τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ διάχυση τῶν ἐσόδων τους στὴν μαστιζομένη ἀπ’ τὴν κρίση οἰκογένειά τους καὶ στὴν τοπικὴ ἀγορά, μὲ κλιμάκωση τῶν ἐπιπτώσεων στὴν ἐθνικὴ οἰκονομία. Ἡ ἀπόδοση τῶν παιδιῶν μας στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία ἀναγνωρίζεται πλέον ἀπὸ ὅλους, ἔστω κι ἂν δὲν καταλαβαίνουν ὅτι ὀφείλεται στὴν πολύπλευρη ἱκανότητα δημιουργικῆς συνθέσεως τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης• γιὰ τοὺς τρίτους, τοὺς Κινέζους, Ρώσους καὶ Ἰσραηλινούς, ἀκόμη καὶ τῆς διαστημικῆς τεχνολογίας ἢ τὶς μεγάλες ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας, ὡς παράδειγμα μόνο, μετράει πιὰ τὸ ἀποτέλεσμα• ἡ φιλοσοφικὴ θεώρηση δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει κι ἔτσι γίνεται πάντα. Γιὰ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία μετράει ἡ δυναμικὴ τοῦ κλάδου καὶ οἱ πολλαπλασιαστικές του ἐπιπτώσεις• τὰ ὑπόλοιπα ἀφοροῦν λίγους, ὅσους ἀναδιφοῦν στὴν πλούσια ἑλληνικὴ γραμματεία, ὅπως βρίσκουν ἐλάχιστά τινα στὶς «ἀναλύσεις» «Τοῦ Ἐμμελοῦς» οἱ περίεργοι…
Ὁ ἀντίκτυπος εἶναι λίαν σημαντικὸς στὴν καθημερινή μας ζωὴ καὶ στὴν πολιτικὴ δυναμική• ὁ καθένας βλέπει, τὸν ξεκομμένο κι ἀπόμακρο κάποτε, ὅπως πίστευε γιό του στοὺς ὑπολογιστές, ποὺ τὸν κοίταζε καὶ κουνοῦσε τὸ κεφάλι του γιὰ τὸ πεῖσμα του, ὄχι μόνο νὰ συνεισφέρει πολλὰ στὸ ἰσχνὸ εἰσόδημά του, ἀλλὰ καὶ νὰ τὸν ἀκολουθοῦν καὶ τὰ ἄλλα παιδιά του ἀπὸ κοντά. Κι ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλὰ κι ὁ ἴδιος στὰ γεράματά του τὸν παρακαλάει νὰ τοῦ διαβάσει στὸ διαδίκυο τὰ νέα, γιατὶ σιχάθηκε τὰ ψέμματα καὶ τὴν προπαγάνδα τῆς τηλεόρασης• στὶς συνοικίες καὶ στὰ χωριὰ διερύνεται τὸ φαινόμενο αὐτὸ στόμα στόμα. Αὐτομάτως ὁ ἴδιος ἀναγνωρίζει τὸ λάθος του διότι παρασύρθηκε ἀπ’ τὴν «μαύρη» προπαγάνδα, ὅπως τὴν ἀποκαλοῦν ὅλοι σχεδόν, τῆς τετραετίας κι αἰσθάνεται τὸ βάρος καὶ τῆς προσωπικῆς του εὐθύνης• ταυτοχρόνως βλέπει τὴν ἄνοδο τοῦ τουριστικοῦ ρεύματος καὶ τὸν ἀντίκτυπό του στὴν τοπική του ἀγορά, ὅσο ἀπομακρυσμένη κι ἂν εἶναι. Τὸ δεύτερο βῆμα εἶναι ὁ ἀντίκτυπος τῶν ἀλλαγῶν αὐτῶν στὶς πολιτικές του πεποιθήσεις: «Γιατὶ δὲν τὰ βλέπουν αὐτὰ τὰ ἀντιπολιτευόμενα κόμματα;» ρωτάει στὸ καφενεῖο καὶ στὴ γειτονιά• μέσα του δύσκολα συμβιβάζονται τὰ ἰδεολογικὰ προγράμματα τῶν ἀριστερῶν καὶ ἄλλων κομμάτων μὲ τὶς οἰκονομικὲς ἐξελίξεις, ἀλλὰ καὶ τὴν προπαγάνδα τῆς διαπλοκῆς. Ἀποξενώνεται ἔτσι ἀπ’ ὅλα αὐτά.
Ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας πιστώνεται μόνο στὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ σὲ κανέναν ἄλλον• ἀπὸ τριετίας εἶχε ὑποστηρίξει τὴν ἀνάγκη ἐνισχύσεως τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς, ἐνῶ ὅλα τὰ ἄλλα κόμματα τὸν καταπολεμοῦσαν κι ἐξυμνοῦσαν μαζὶ μὲ τὴν τηλεόραση τὸν σοσιαλιστὴ πρωθυπουργὸ, καὶ καθύβριζαν τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ. Τώρα διαπιστώνουν τὸ πόσο δίκαιο εἶχε, διότι εἶναι δεδομένη ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ἀλλὰ καὶ ἡ ὀρθότης τῶν θέσεων τῆς Γερμανίας καὶ τῆς Εὐρωζώνης• ἡ δακρύβρεκτος μετάνοια τῶν ἀτλαντικῶν καταστροφολόγων δὲν ἐνδιαφέρει καθόλου σχεδὸν τοὺς Ἕλληνες, διότι εἶναι ὀφθαλμοφανὴς ἡ ἀπάτη τους. Ἐπειδὴ ἀπέτυχαν στὴν πλήρη χρεωκοπία μας καὶ στὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης, «γλύφουν τώρα, ὅπου ἔφτυναν», κι αὐτὰ μᾶς προκαλοῦν τουλάχιστον ἀλλεργία. Ἡ ἀπαξίωση τῶν κομμάτων τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἔχει διττὴ σημασία: πρῶτον, διότι ἀποδεικνύει τὴν ἀδυναμία τους καταγραφῆς τῶν οἰκονομικῶν μας ἐξελίξεων καὶ δεύτερον, διότι ἐλάχιστοι πιστεύουν ὅτι τόσο λίγο καταλαβαίνουν, ἀλλὰ ὅτι αὐτὸ ὀφείλεται σὲ ἄλλους λόγους, ὅπως εἶναι οἱ πολιτικές τους ἐξαρτήσεις. Ἔχουν χωνέψει ὅλοι, ὅτι ὁλόκληρη ἡ ἀντιπολίτευση κινεῖται ἀπ’ τὰ βρώμικα ἀτλαντικὰ κέντρα, μὲ προεκτάσεις τὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες καὶ τοὺς παρακρατικοὺς μηχανισμούς, γιὰ ἕναν κι ἁπλούστατο λόγο, διότι δὲν ἀντιλαμβάνονται τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα. Γνωρίζουν πλέον ὅτι εἶναι ἑτεροκίνητοι, χωρὶς δική τους γνώμη. Ὁπότε τοὺς ἀφήνουν στὴν τύχη τους…