Ἀνακατατάξεις στὴν εὐρύτερη περιοχὴ

Οἱ ταραχὲς στὴν Τουρκία, ἔστω κι ἂν δὲν ἔχουν οὐσιαστικὴ συνέχεια, ἄνοιξαν τὸν δρόμο γιὰ ἀνακατατάξεις στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς• ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν παραμένει πρωθυπουργός, ἀλλὰ κλαδεύονται ὁριστικὰ μᾶλλον οἱ φιλοδοξίες του γιὰ ἀνάδυση τῆς ὀθωμανικῆς ἐπιρροῆς. Οἱ μεγάλοι ἐπανεξετάζουν τὴν στάση τους ἀπέναντί του, διότι δὲν εἶναι πλέον ὁ σταθερὸς ἡγέτης μὲ μελλοντικὲς προοπτικές• στὰ τρέχοντα, ἡ ἀνάμιξή του στὸν ἐμφύλιο τῆς Συρίας τερματίζεται πιθανόν, ἀλλὰ καὶ οἱ σχέσεις του μὲ τὸ Ἰσραὴλ ἐπανεκτιμῶνται, ἐνώπιον τῆς σαφοῦς ρευστότητος. Στὰ οἰκονομικά, ὁ τουρισμὸς ὑφίσταται σοβαρὴ μείωση, μὲ ὅλες τὶς προεκτάσεις της, ἐνῶ θὰ ἀπαιτηθεῖ καιρὸς γιὰ τὴν προώθηση καὶ τῶν μεγάλων ἔργων διεθνοῦς συνεργασίας, διότι οὐδεὶς ξένος ἐπενδύει σὲ χώρα μὲ ἐμφανῆ πολιτικὴ ἀστάθεια.