Ἀντίκτυπος τῶν τουρκικῶν

Ὁ ἀντίκτυπος τῶν τουρκικῶν διαδηλώσεων στὴν χώρα μας εἶναι ἄμεσος, στὰ πολιτικὰ καὶ οἰκονομικά• ἡ ἀποσταθεροποίηση τῆς γείτονος εἶναι πάντοτε δυσμενὴς παράγων γιὰ τὴν Ἑλλάδα, διότι εἶναι ἄγνωστο τὸ τί θὰ διαδεχθεῖ τὸ σημερινὸ καθεστώς, ὅπως καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι πάντοτε σὲ περίοδο ἀσταθείας ἡ τουρκικὴ ἡγεσία προσφεύγει σὲ ὄξυνση τῶν ἐθνικῶν ἀντιθέσεων γιὰ λόγους ἀποπροσανατολισμοῦ τῆς κοινῆς της γνώμης. Ἡ κατάσταση μᾶλλον παραμένει ἐλεγχόμενη καὶ ὁ πρωθυπουργός, παρὰ τὴν σοβαρὴ ἧττα του, εἶναι ὁ ἀδιαμφισβήτητος ἡγέτης, χωρὶς τὴν ἐμφάνιση ἄλλης προσωπικότητος ἱκανῆς νὰ τὸν διαδεχθεῖ• τὰ πρῶτα βήματα ὅμως τῆς ἀπαξιώσεώς του ἔγιναν κι οὐδεὶς γνωρίζει τὰ ἑπόμενα σὲ χώρα μὲ ἔντονες ἀντιθέσεις καὶ χωρὶς ἑνιαία ἐθνικὴ συνοχή, πέραν τοῦ κεμαλισμοῦ. Ἤδη στὸ Χρηματιστήριο οἱ τραπεζικὲς μετοχὲς ὑποχώρησαν, ἀλλὰ ὀφείλεται καὶ στὴν παρέμβαση τῶν ἀτλαντικῶν κυκλωμάτων, μὲ σαφῆ σκοπὸ τὴν ἀνάσχεση τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας μας.