Τῆς χρείας τῶν ἀναγκαίων

Ἡ στάση τοῦ Σόλωνος ἀπέναντι στὸν πλοῦτο χαρακτηρίζει καὶ τὴν ἀντίληψη τῶν Ἑλλήνων τῆς ἀμέσου δημοκρατίας γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη καὶ τὸ κέρδος• περιφρονοῦσαν τὸν πλοῦτο ὡς αὐτοσκοπό, διότι δὲν ἀνταποκρινόταν στὴν ἀντίληψη τῆς ἐλευθέρας πολιτικῆς πρακτικῆς. «Ἀλλ’ ἑτέρωθι λέγει»• σὲ ἄλλο σημεῖο λέγει, μετὰ τὸ πρῶτο ἑξάστιχο. «Χρήματα δ’ ἱμείρω μὲν ἔχειν, ἀδίκως δὲ πεπᾶσθαι/ οὐκ ἐθέλω»• ἀποζητάω τὰ χρήματα, ἀλλὰ τὸ ἀποκτῆσαι αὐτὰ ἀδίκως/ δὲν θέλω. «Πάντως ὕστερον ἦλθεν δίκη»• διότι στὸ τέλος ἔρχεται ἡ τιμωρία. «Κωλύει δὲ οὐδὲν τὸν ἀγαθὸν καὶ πολιτικὸν ἄνδρα»• τίποτε δὲν ἐμποδίζει τὸν καλὸν καὶ πολιτικὸν ἄνδρα. «Μήτε τῶν περιττῶν τὴν κτῆσιν ἐν σπουδῇ τίθεσθαι μήτε τῆς χρείας τῶν ἀναγκαίων καὶ ἱκανῶν καταφρονεῖν»• οὔτε τὴν ἀπόκτηση τῶν περιττῶν πραγμάτων οὔτε τὴν ἀνάγκη τῶν ἀπαραιτήτων καὶ τῶν ζωτικῶν νὰ καταφρονεῖ. Τὴν ἐλεύθερη πολιτικὴ πρακτικὴ ἔθετε ὡς κύριο μέλημ.α του ὁ Σόλων.