Σταθεροποιητικὲς ἀγορὲς

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, καθὼς ἀναμένεται ἡ χάραξη τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς, ἐνῶ στὴν Κίνα βελτιώνεται ἡ ἀνάπτυξη στὴ βιομηχανία της• ὅλα παρέμειναν σταθερά, εὐρώ, 1,2999 δολλάρια καὶ 130, 4560 γιέν, χρυσός, 1410,25, καὶ πετρέλαιο, 101,83. Τὰ γεγονότα τῆς Τουρκίας δὲν ἐπηρέασαν αἰσθητὰ τὶς ἀγορές, ἂν καὶ οἱ ἐπενδυτὲς παρακολουθοῦν τὶς ἐξελίξεις καὶ τὶς ἐπιπτώσεις τῶν διαδηλώσεων στοὺς ἀναπτυξιακοὺς ρυθμοὺς τῆς χώρας• οἱ παρατηρητὲς πιστεύουν ὅτι τουλάχιστον στὸ τουριστικὸ ρεῦμα θὰ ὑπάρξουν ἐπιπτώσεις, διότι ἤδη ἡ Βρεταννία ἐξέδωσε προειδοποιήση γιὰ τὴν ἐπίσκεψη τῶν ὑπηκόων της στὴν γειτονικὴ χώρα. Οἱ πλημμύρες στὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη προκαλοῦν ἀνησυχία στὶς ἀγορές, διότι ὁπωσδήποτε μειώνεται ἡ βομηχανικὴ παραγωγὴ σὲ περιοχὲς μὲ ὑψηλὲς ἐξαγωγές, ὅπως εἶναι ἡ Βαυαρία, Αὐστρία καὶ Τσεχία• πιστεύεται ὅμως ὅτι τὸ φαινόμενο εἶναι παροδικό, ἐνῶ στὴν ἀγροτικὴ παραγωγὴ οἱ ζημίες εἶναι πολὺ περισσότερες. Τὰ καιρικὰ φαινόμενα ἐπηρεάζουν ἄσχημα τὴν οἰκονομία.