Ἑταιρεία Ὑδρογονανθράκων

Τὴν σύσταση Ἑταιρείας Ὑδρογονανθράκων γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῶν ὑποθαλασσίων ἀποθεμάτων μας, ἐξήγγειλε ὁ πρωθυπουργὸς ἀπ’ τὸ ὑπουργεῖο Περιβάλλοντος, ἀλλὰ καὶ τὴν προώθηση τῆς ἑνιαίας εὐρωπαϊκῆς ἐνεργειακῆς πολιτικῆς• ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐνημερώθηκε γιὰ τὶς ἔρευνες τοῦ νορβηγικοῦ σκάφους καὶ γιὰ τὰ προγράμματα προστασίας τοῦ περιβάλλοντος καὶ τὴν ἄμεση ἀξιοποίηση τῶν κοινοτικῶν πόρων. Ἡ ἑνιαία ἐνεργειακὴ πολιτικὴ προωθεῖται στὶς Βρυξέλλες, μετὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ τελευταίου Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, καὶ περιλαμβάνει καὶ τὴν ἑνιαία Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη, ὁπότε καλύπτει τὴν ἑλληνικὴ καὶ τὴν κυπριακή• ἤδη στὴν κυπριακὴ ζώνη ἄρχιζουν ἐντὸς τῶν ἡμερῶν οἱ ἔρευνες γιὰ τὸν ὑπολογισμὸ τῶν ἀποθεμάτων στὸ οἰκόπεδο Ἀφροδίτη, ἐνῶ ὁ ἁρμόδιος ὑπουργὸς ἀνακοίνωσε ὅτι, τὸ 2020 θὰ γίνει ἡ ἐμπορικὴ ἀξιοποίηση τοῦ κοιτάσματος. Οἱ διαβουλεύσεις μὲ τοὺς Ἰσραηλινοὺς συνεχίζονται πιὸ ἐντατικά, ἐπειδὴ ἡ ἀναταραχὴ στὴν Τουρκία ἐπαυξάνει τὶς ἐπιφυλάξεις τους, ἀπέναντι στὶς προτάσεις της γιὰ συνεργασία μαζί τους.