Διαβουλεύσεις γιὰ ἑστίαση

Οἱ διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα ἄρχισαν γιὰ τὴν τυπικὴ μᾶλλον τρέχουσα ἀξιολόγηση, μὲ μοναδικὸ θέμα ἴσως τὴν μείωση τοῦ ΦΠΑ στὴν ἑστίαση, διότι ἡ κανονικὴ προβλέπεται γιὰ τὸν Σεπτέμβριο• ὁ Ἐπίτροπος Φορολογίας ἐξέφρασε ἐπιφυλάξεις, ἀλλὰ ἡ Κριστὶν Λαγκὰρντ ἐμφανίζεται πιὸ συγκαταβατική. Τὸ θέμα εἶναι πολιτικό, διότι ὅλοι ἀναγνωρίζουν ὅτι ἄρχισε ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, μὲ πρῶτο κλάδο τὸν τουρισμό, ἐνῶ καὶ οἱ οἰκοδομικὲς ἐργασίες ξαναρχίζουν στὶς τουριστικὲς περιοχές• οἱ Εὐρωπαῖοι ἀναγνωρίζουν ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη κάποια παραχώρηση πρὸς τοὺς Ἕλληνες, μετὰ τὶς δυσβάστακτες θυσίες τους ἐπὶ τριετία, ἀκόμη καὶ ὡς μέτρο ἐνισχύσεως τῆς ψυχολογίας τους, ἡ ὁποία ἤδη ἔχει ἀλλάξει. Ἑπομένως ἡ ἀπόφαση θὰ ληφθεῖ σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο, κι αὐτὸ ἀφήνει νὰ διαφανεῖ ἡ Κριστὶν Λαγκάρντ• οἱ ἐκτιμήσεις ἀναφέρουν ὅτι δὲν θὰ ὑπάρξει μείωση τῶν φορολογικῶν ἐσόδων, διότι προβλέπεται πολὺ μεγαλύτερη αὔξησή τους ἀπ’ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας.