Πυρκαϊὰ Κίνας, 120 νεκροὶ

Σὲ πυρκαϊὰ σὲ πτηνοτροφεῖο καὶ βιομηχανία τῆς Βορειοανατολικῆς Κίνας 120 ἄτομα ἔχασαν τὴν ζωή τους ἀπ’ τοὺς τριακόσιους ἀπασχολουμένους• ἡ βιομηχανία δὲν εἶχε συστήματα ἀσφαλείας καὶ ἐξόδους κινδύνου, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πεθάνουν πολλοὶ ἐργαζόμενοι ἀπὸ ἀσφυξία. Τὴν ἑπομένη ἐξαγριωμένοι συγγενεῖς τῶν θυμάτων συγκρούστηκαν μὲ τὴν Ἀστυνομία, διότι κινήθηκαν ἀπειλητικὰ ἐναντίον τῶν γραφείων τῆς ἑταιρείας, καθὼς τὴν θεωροῦν ὑπεύθυνη γιὰ τὸν θάνατο τῶν δικῶν τους• τὸ δυστύχημα εἶναι τὸ τελευταῖο ἀπὸ μία σειρὰ ἄλλων τὰ ὁποῖα ἀποδεικνύουν τὴν πλημμελῆ ἐφαρμογὴ τῶν κανόνων ἀσφαλείας σὲ πολλὲς βιομηχανίες τῆς μεγάλης χώρας. Ἡ ραγδαία οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη συνοδεύθηκε ἀπὸ ἀνεξέλεγκτη ἐπέκταση τῶν ἐπιχειρήσεων, χωρὶς τὸν ἔλεγχο τῶν ἀρχῶν γιὰ τὸν τρόπο λειτουργίας των. Εἶναι ἕνα ἀπ’ τὰ δυσκολώτερα προβλήματα τῆς κυβερνήσεως.