Πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως

Στὶς ἀγορὲς σημειώθηκαν πτωτικὲς τάσεις, μὲ τὸ Τόκυο στὰ 3.83%, νέα κατάρρευση• τὸ εὐρὼ παρουσίασε ἐλαφρὰ ὑποχώρηση στὰ 1,2970 δολλάρια καὶ μεγαλύτερη, στὰ 129,9525 γιέν, ἐνῶ ὁ χρυσὸς παρέμεινε σταθερός, 1396,50 καὶ τὸ πετρέλαιο αὐξήθηκε στὰ 103,56. Ὁ κίνδυνος ἐμπορικοῦ πολέμου μεταξὺ Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ Κίνας, μὲ ἀφορμὴ τὴν φορολόγηση τῶν κινεζικῶν φωτοβολταϊκῶν καὶ τὴν ἀπάντηση τοῦ Πεκίνου, μὲ ἔρευνα γιὰ τὶς εἰσαγωγὲς κρασιῶν, προκαλεῖ τάσεις συντηρήσεως στοὺς ἐπενδυτές, ἂν καὶ οἱ διπλωματικοὶ παρατηρητὲς ὑποστηρίζουν ὅτι θὰ ὁδηγηθοῦν σὲ συμβιβασμὸ οἱ ὑποθέσεις. Ἐὰν δὲν βρεθεῖ λύση στὴν σινοευρωπαϊκὴ διένεξη, τότε θεωρεῖται πολὺ πιθανὴ ἡ ἔκρηξη ἐμπορικοῦ πολέμου καὶ μὲ τὴν Ἀμερική, διότι καὶ ἡ Οὐάσιγκτον παραπονεῖται γιὰ τὰ φωτοβολταϊκὰ καὶ ἀπειλεῖ κι αὐτὴ μὲ δασμολογικὰ μέτρα• ἡ ἀδυναμία ἀνακάμψεως τῆς ἰαπωνικῆς οἰκονομίας εἶναι ὁ δεύτερος λόγος ἐπιφυλάξεως τῶν ἀγορῶν, μὲ τρίτον τὶς κατακλυσμιαῖες πλημμύρες στὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη.