Διαπλοκὴ καὶ παραφυάδες

Ἡ δουλικότης τῆς ἐπιχωρίου διαπλοκῆς καὶ τῶν πολιτικῶν παραφυάδων της ἀποδεικνύεται, γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, μὲ τὴν δημοσίευση τῆς ἐκθέσεως τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου• ἡ διαπλοκὴ διαπιστώνει τὸ γεγονὸς καὶ δὲν ἀναφέρει λέξη, ὅτι πρὸ τριετίας ἐξυμνοῦσε τὴν πολιτικὴ αὐτὴ καὶ τὸν σοσιαλιστὴ πρωθυπουργό. Οἱ παραφυάδες ζητοῦν ἀπ’ τὴν κυβέρνηση τὴν ἀλλαγὴ τῆς πολιτικῆς, ἀλλὰ δὲν ἀναγνωρίζουν ὅτι ἀλλαγὴ πολιτικῆς γίνεται πλέον, μὲ τὰ αἰτήματα γιὰ ἁπάλυνσή της, ὅπως εἶναι ἡ μείωση τοῦ ΦΠΑ στὴν ἑστίαση• οὔτε φυσικὰ παραδέχονται τὴν ἀναγνώριση τῆς προόδου στὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, ὁπότε ἔρχονται καὶ τὰ ὑπόλοιπα. Τὸ Ταμεῖο ἀποδεικνύεται εὐαίσθητο σὲ κάποιο βαθμό, διότι ἀναγνωρίζει τὸ λάθος του, οἱ παραφυάδες ὄχι.