Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, πτωτικὲς στὴν Ἀσία καὶ σταθεροποιητικὲς στὴν Εὐρώπη• τὸ εὐρὼ παρουσίασε ἄνοδο στὰ 1.3117 δολλάρια, ἀλλὰ παρέμεινε σταθερὸ στὰ 129,9795 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσὸς στὰ 13999,50 καὶ τὸ πετρέλαιο, 103,11. Ἡ δυσκαμψία τῆς ἰαπωνικῆς οἰκονομίας ἐπηρεάζει ἀρνητικὰ τὶς ἀσιατικὲς ἀγορές, παρὰ τὴν ἔναρξη τῶν διαβουλεύσεων Βορείου καὶ Νοτίου Κορέας γιὰ τὴν ἐπαναλειτουργία τῆς βιομηχανικῆς πόλεως Καισόνγκ, ἡ ὁποία παραμένει ἀργὴ λόγῳ τῆς προσφάτου κρίσεως, ἀλλὰ ἀποτελεῖ ἔνδειξη ἐκτονώσεως τῆς διενέξεως. Στὴν Εὐρώπη, ἡ αὔξηση τῆς ἀνεργίας στὰ 10,4%, γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ εἰκοσιπενταετίας, προκάλεσε προβληματισμό, ἀλλὰ ὄχι καὶ ὑποχώρηση στὰ εὐρωπαϊκὰ χρηματιστήρια. Ἡ ἔκθεση τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, γιὰ καλὴ πορεία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας καὶ ἐπιστροφῆς της στὶς ἀγορὲς στὸ ἑπόμενο ἔτος, θεωρεῖται ὡς ἀντίβαρο στὶς ἄσχημες γαλλικὲς εἰδήσεις• οἱ διαφωνίες στὰ συμπεράσματα μὲ τοὺς Εὐρωπαίους δὲν ἐπηρεάζουν σχεδὸν καθόλου τὶς ἀγορές.